Tämä on tmi Askel kerrallaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.1.2021.

Rekisterinpitäjä

Tmi Askel kerrallaan Kivenhakkaajankatu 27 08100 Lohja

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maija Repola p. 044 5474743 maija@askelkerrallaan.fi 

Rekisterin nimi

Askel kerrallaan palveluja käyttävien asiakkaiden rekisteri: Vello ajanvarausrekisteri ja Kitsas.fi kirjanpito-ohjelman laskutusrekisteri. 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lakisääteinen velvoite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja

Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan tapaamisten suunnittelua ja toteutusta sekä toteuttaa asiakaslaskutusta ja markkinointia. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti ja osoitetiedot asiakaslaskutusta sekä ajanvarausta varten. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla (ajanvaraus ja kyselyt) lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Henkilötietoja Kitsas.fi sekä Vello.fi ajanvarauspalvelun salasanasuojatuissa verkkopalveluissa. Lisätietoja: https://kitsas.fi/ehdot/ ja https://vello.fi/fi/tietosuojalauseke.

Askel kerrallaan huolehtii omalta osaltaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen asti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai rekisteristä poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tapaamisten kirjaaminen ja vaitiolovelvollisuus

Asiakastapaamisissa voi syntyä kirjallisia muistiinpanoja, joita ei kirjata sähköisiin järjestelmiin. Muistiinpanojen tarkoitus on jäsentää ja helpottaa tapaamisessa etenevää keskustelua. Asiakkaalla on oikeus nähdä muistiinpanot ja säilyttää niitä itsellään. Muistiinpanoista ei ilmene asiakkaan henkilöllisyys. Mikäli muistiinpanot jäävät terapeutin haltuun, säilytetään niitä lukollisessa tilassa ja siihen saakka kunnes asiakkuus päättyy. Muistiinpanoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Puheluita ja videopuheluita ei tallenneta missään tilanteessa.

Terapeutti on vaitiolovelvollinen asiakkuudesta ja asiakkaan kertomista asioista. Terapeutti noudattaa Valviran salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta, jolloin vaitiolovelvollisuus jatkuu myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.